INFO

Keskkonnaministri määrus "Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused"

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014013


LEKKEKONTROLL:

• Lekkekontrolli teostamise sagedus on reguleeritud F-gaaside ja OKA-de määrustega:

• Süsteemid mis sisaldavad 3 kg kuni 30 kg HFC või HCFC külmaagense (või 6 kuni 30 kg hermeetiliselt suletud süsteemide puhul) tuleb kontrollida vähemalt kord iga 12 kuu järel.

• Süsteemid mis sisaldavad rohkem kuni 30 kg HFC või HCFC külmaagense, tuleb kontrollida vähemalt kord iga 6 kuu järel.

• Süsteemid mis sisaldavad enam kui 300 kg HFC külmaagense peab paigaldama kohapealse lekete tuvastamise süsteemi.

• Süsteemid mis sisaldavad enam kui 300 kg HCFC külmaagense, tuleb kontrollida iga 3 kuu järel.

Kui leke tuvastatakse, tuleb see parandada võimalikult kiiresti (maksimaalselt 14 päeva jooksul HCFC külmaainet sisaldavate süsteemide puhul) ja süsteemi tuleb uuesti ülekontrollida peale 30 päeva möödumist.

 
F-gaasi hoolderaamatu pidamine

Hoolderaamatut tuleb pidada kogu seadme kasutustsükli jooksul ning sellega peab tegelema sertifitseeritud isik. Hoolderaamat peab sisaldama täielikku informatsiooni esialgse külmaaine täitekoguse kohta, lekkekindluse kontrollide ja remonditööde kohta, detailset infot täiendavate külmaaine lisamisete või süsteemist kõrvaldamiste kohta. Külmaaine lisamise puhul peaks olema märgitud külmaaine lekkimise põhjus(ed), millisest süsteemi osast leke leiti ning missuguseid tehnilisi meetmeid olukorra parandamiseks kasutati.

SEADMETE MÄRGISTAMINE

Uute, HFC-sid sisaldavate seadmete märgistamine
Alates 1. aprillist 2008 peavad kõik uued seadmed tootmise või paigaldamise käigus olema varustama nõuetekohase etiketiga, milles on esitatud teave süsteemis sisalduvate F-gaaside kohta. Etikett peab olema selgelt loetav ja jääma kindlalt seadme külge püsima kuni selle kasutustsükli lõpuni. See peab sisaldama järgmist teksti „Sisaldab Kyoto protokolliga hõlmatud fluoreeritud kasvuhoonegaase" ja välja tuleb tuua kasutatud külmaaine R - klassifikaatoriga lühend, nt. R410A, R134a. Lisaks peab täpsustama HFC-külmaaine kogus kilogrammides (välja peab olema toodud tootjapoolne algkogus, kõigi objektil lisatud fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogused ja seadmes sisalduv kogus kokku).
Etikett peab olema paigutatud nii, et see oleks nähtav seadet paigaldavatele ja hooldavatele tehnikutele. Süsteemide puhul, millel on eraldi sise- ja välisosa, mis on omavahel ühendatud torudega, tuleb informatsioonisilt paigaldada seadme sellele osale, mis täidetakse külmaainega esimesena. Etiketile sobivaks kohaks on seadme nimesilt või tooteinfo silt või vahetult nende kõrval või seadme hooldus- ja juurdepääsuteede kõrval.
Hermeetiliselt suletud HFC-tüüpi külmaainet sisaldavad seadmed peavad olema varustatud märgistusega „hermeetiliselt suletud”. See on defineeritav järgnevalt: süsteem, milles kõik külmutusainet sisaldavad osad on tihendatud keevitamise, kõvajoodisjootmise või sarnaste püsiliidete kasutamise teel, mis võivad sisaldada kaetud ventiile ja kaetud teenindusavasid, mis võimaldavad nõuetekohast parandamist või ladustamist ja mille testitud lekkemäär on vähem kui 3 grammi aasta kohta rõhu pinge all, mis vastab vähemalt veerandile seadmele lubatud rõhust.


VASTUTAV ISIK:

F-gaaside määruse kohaselt (842/2006/EÜ) on määruse täitmise eest vastutav isik, kes juhib külmaainet sisaldavate seadmete tööd ehk “käitaja”, kelleks on tavaliselt ettevõte. Määruses on käitaja määratletud järgnevalt:

„Käitaja on füüsiline või juriidiline isik, kellel on tegelik kontroll käesoleva määrusega hõlmatud seadmete ja süsteemide tehnilise toimimise üle“.

See hõlmab:

• Vaba juurdepääs süsteemile ja võimalus tagada juurdepääs kolmandatele isikutele
• Kontroll süsteemi igapäevase toimimise üle, nt otsustab, millal süsteem sisse või välja lülitatakse
• Võim otsustada tehniliste muudatuste üle, nt otsus lasta süsteemi kontrollida või teha remonditöid

Seega asetab F-gaaside määrus tavaliselt vastutuse omanikule, isegi juhul, kui on sõlmitud kõikehõlmav hooldusleping.

Uuesti sõnastatud OKAde määrus (1005/2009/EÜ) asetab seadusest tulenevad kohustused järgmiselt “Ettevõtjad ..... käitavad seadmeid”. Mõiste “ettevõtja” võib sisaldada kõiki, kes käitlevad ja töötlevad seadmeid, importijad, eksportijad ja müüjad, samuti seadmete käitajad.Kvalifitseeritud personali kasutamine

Kõnealuses valdkonnas töötaval ettevõttel on seaduslik kohustus tööle võtta, HFC- ja HCFC-külmaainete käitlemiseks ainult sertifitseeritud töötajaid. Komisjoni määruses 303/2008/EÜ kehtestatakse miinimumnõuded ning tingimused teatavate fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete külmaseadmete, konditsioneeride ning soojuspumpadega tegelevatele ettevõtjatele ning töötajate sertifitseerimisele.

Alates 4. juulist 2011 peavad kõik ettevõtted ja üksikisikud, kes tegelevad HFC külmaaine käitlemisega omama F-gaasi sertifikaati vastavalt määrusele 303/2008/EÜ.Euroopa liidu õigusaktid:

·  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2009, 16. september 2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta

·  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 842/2006, 17. mai 2006 , teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

·  Komisjoni määrus (EÜ) nr 303/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele

·  Komisjoni määrus (EÜ) nr 304/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused

·  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1516/2007, 19. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadele

·  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1494/2007, 17. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 etikettide vorm ja täiendavad etiketistamise nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele toodetele ja seadmetele

Eesti õigusaktid:

·  Välisõhu kaitse seadus (Vastu võetud 5. mail 2004. a)

·  Osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete installeerimisega, käitamisega ja lammutamisega ning lekkekontrolliga tegeleva isiku pädevusnõuded. Keskkonnaministri 11. märtsi 2005. a määrus nr 16. (RTL, 22.03.2005, 32, 446) (uus versioon!) Viimased muudatused - vt "Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määrus nr 76"

·  Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu vorm ja pidamise kord. Keskkonnaministri 16. novembri 2005. a määrus nr 69. (RTL, 29.11.2005, 145, 1755)

·  Sotsiaalministri 26. mai 2000.a määrus nr. 37 "Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kord" (RTL 2000,78,1184)

·  Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 39 "Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord" (RTL, 05.05.2004, 56, 939 )

·  Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 39 (RTL, 05.05.2004, 56, 939)

·  Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ja registreerimise kord1 Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 40 (RTL, 05.05.2004, 56, 940)

·  Osoonikihti kahandavate ainetega seotud toimingutele esitatavad nõuded ning seadmes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogusest aruandmise kord ja aruande vormid (Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määrus nr 329)

Phase-out of CFCs and HCFCs

A new European Commission regulation, Regulation number 2037/2000 on substances that deplete the ozone layer1, came into force on 1st October 2000. Key phase-out dates for CFCs and HCFCs are summarised in Table 1.
Table 1 Time table for refrigerant phase-out in the European Union

1/1/2001
• CFCs banned for servicing and maintaining existing systems.
• Recovered CFCs must be destroyed.
• HCFCs banned in new systems > 100 kW cooling capacity

1/7/2002
• HCFCs banned in new systems <100 kW cooling capacity
• 15% cut in supply of new HCFCs

1/1/2003
• 55% cut in supply of new HCFCs

1/1/2004
• HCFCs banned in new reversible and heat pump systems
• 70% cut in supply of new HCFCs

1/1/2008
• Review of alternatives to HCFCs – ban on HCFCs for servicing and
maintaining existing systems might be brought forward
• 75% cut in supply of new HCFCs

1/1/2010
• Virgin HCFCs banned for maintaining & servicing existing systems
• Total ban on supply of new HCFCs

1/1/2015
• All HCFCs banned for servicing and maintaining existing systems


ÜLES

LIITU UUDISKIRJAGA

Liitu

Uudised ja teated

UUS TEHNOLOOGIA ! SÕRMEJÄLJEVABA KÜLMKAPP SHINE HD70T

UUS TEHNOLOOGIA ! SÕRMEJÄLJEVABA KÜLMKAPP SHINE HD70T. Kapi isolatsiooni paksus 75 mm, töötab tempeartuuril kuni +43 C, ventileeritud jahutus, ukse käelisus vahetatav, digitaalne juhtblokk, automaatne sulatus, 3 riiulit GN2/1. Kaup kohe laos olemas. ALWAYS CLEAN LIKE NEW !

Vaata lähemalt

Uudiste arhiiv

Kontaktid

Mustamäe tee 22/ Forelli 2
10621 Tallinn, Eesti
Tel. (+372) 650 5875
Fax (+372) 650 5876
info@kylmakeskus.ee

DoIT | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara, 3D, fotograafia, reklaam